Kvalitet

Social & Sundhedsskolen, Herning arbejder systematisk med at sikre kvaliteten i uddannelserne. Der følges løbende op på strategi og planer, og skolen foretager løbende informationsindsamling og årlige evalueringer på baggrund af udviklingen i elev- og virksomhedstilfredshed samt gennemførelsesfrekvenser.

  

Trivsel og tilfredshed

Skolen gennemfører årlige tilfredshedsundersøgelser med eleverne og virksomhederne, der ansætter eleverne.

  

Gennemførelse og præstationer

Skolen analyserer årligt frafald og gennemførsel med henblik på at se hvad der skal til for at sikre en høj gennemførsel. Vi deler resultaterne med arbejdsgiverne, så vi fællesskab kan spotte udsatte elevgrupper og samarbejde om at fastholde dem. Skolen holder også øje med skolens elevers faglige præstationer. Vi mener, at det ikke blot er nødvendigt at hæve gennemsnitskaraktererne men også at sikre, at alle skolens elever oplever, at uddannelsen gør dem dygtigere, såvel de højest- som de lavestpræsterende. Skolens planer for arbejder med gennemførsel udmøntes årligt i handlingsplanen for gøet gennemførsel.

Karakterer

Skolen offentliggør årlige karaktergennemsnit fordelt på uddannelser, uddannelsestrin og fag. Resultaterne kan ses i det linkede skema.

Studietid og fuldførelsesprocent

Gennemsnitlig studietid (i mdr.) for fuldførte og fuldførelsesprocent på Grundforløb 2 og hovedforløbene.

    2010 2011 2012 2013 2014 2015
Omsorg, sundhed og pædagogik (grundforløb 2) Fuldførte, gns. studietid (mdr.) 6 7 10 8 9 10
Fuldførelsesprocent 76% 71% 69% 76% 71% 72%
Omsorg, sundhed og pædagogik (hovedforløb) Fuldførte, gns. studietid (mdr.) 16 19 19 23 23 24
Fuldførelsesprocent 77% 81% 77% 80% 76% 77%

 

 

Overgang til uddannelse

Andel af dimittender, der er startet på uddannelse året efter dimission (opgjort efter dimissionsår)

 

Social- og sundhedsuddannelsen (trin 1) 2010 2011 2012
20 Gymnasiale uddannelser 0,6% 0,7% 0,9%
29 Erhvervsfaglige grundforløb 1,0% 0,9% 0,9%
30 Erhvervsfaglige uddannelser 18,1% 19,0% 16,8%
35 Adgangsgivende uddannelsesforløb 0,1% 0,0% 0,0%
40 Korte videregående uddannelser, KVU 0,0% 0,1% 0,1%
50 Mellemlange videregående uddannelser, MVU 0,7% 0,5% 0,7%
60 Bacheloruddannelser, BACH 0,1% 0,0% 0,0%
70 Lange videregående uddannelser, LVU 0,1% 0,0% 0,0%

 

Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) 2010 2011 2012
20 Gymnasiale uddannelser 0,2% 0,3% 0,3%
29 Erhvervsfaglige grundforløb 0,3% 0,4% 0,4%
30 Erhvervsfaglige uddannelser 0,4% 0,4% 0,2%
35 Adgangsgivende uddannelsesforløb     0,0%
40 Korte videregående uddannelser, KVU 0,4% 0,3% 0,1%
50 Mellemlange videregående uddannelser, MVU 6,3% 7,8% 7,6%
60 Bacheloruddannelser, BACH   0,2% 0,0%

 

Den pædagogiske assistentuddannelse 2010 2011 2012
20 Gymnasiale uddannelser 0,8% 1,2% 1,6%
29 Erhvervsfaglige grundforløb   1,1% 1,0%
30 Erhvervsfaglige uddannelser 0,8% 2,8% 2,3%
50 Mellemlange videregående uddannelser, MVU 18,8% 19,6% 16,1%

 

 

Overgang til beskæftigelse

Beskæftigelsesfrekvenser året efter færdiggjort uddannelse.

    PAU SOSU I alt
2012 Beskæftigelses-frekvens 0,51 0,71 0,69
Antal færdig-uddannede 60 498 558
2013 Beskæftigelses-frekvens 0,43 0,7 0,66
Antal færdig-uddannede 79 467 546
2014 Beskæftigelses-frekvens 0,44 0,74 0,7
Antal færdig-uddannede 69 453 522

 

 

Gennemførselsprocenter for AMU

Fag-kode Fag Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent
40125 Rehabilitering som arbejdsform 100 20 100
40138 Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 100 16 100
40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde 100 40 100
40598 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 97,4 39 100
40599 Arbejde med sindslidende med misbrug 100 16 100
40600 Socialpædagogik og aktiverende metoder 100 17 100
40606 Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd 99,5 423 99,5
40933 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 97,6 42 97,6
40935 Vejledning i forflytning 100 20 100
40993 Arbejdet med for tidligt fødte børn 100 14 100
42663 Tegn til tale 100 11 100
42677 De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre 100 64 100
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 100 44 100
42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. 99,1 428 99,1
42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling 100 20 100
42952 Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. 100 20 100
44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis 100 16 100
44627 Magt og omsorg 100 16 100
44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 100 19 100
45061 Forebyggelse og sundhedsfremme 100 20 100
45783 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 100 44 100
46834 Borgere med kronisk sygdom 100 19 100
46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 100 82 100
46874 Tidlig opsporing af sygdomstegn 100 84 100
46977 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser 100 42 100
47258 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 100 44 100
47260 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 97,6 83 100
47266 Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet 94,9 39 100
48101 Medicinadministration 100 44 100
48256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever 100 45 100
48382 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring 96,4 28 96,4

 

  

Har du brug for hjælp?